Fiskevårdsavgift 2018

 

Fiskevårdsavgift 10€

 

Kontonummer: FI4740558440080579

Mottagare: Täktom samfällighet

Ange i textfältet vem och vad som betalas.

 

Täktom Samfällighets fiskevattenområde pdf

 

Fritidsfiskande Täktombo 2018

Fiskevårdsverksamheten i Täktom fortsätter som en viktig del av föreningens verksamhet. Under hösten planteras ut fisk för den summa  som bestämts av delägarstämman. Fredning fortsätter som förut, likaså fiskutplantering och fiskeövervakning. Iövrigt följs allmän lag.

  • Fredning av vikar på Täktom samfällighets områden infaller mellan 1.5-20.6. Totalt fiskeförbud råder under denna period på märkta områden.
  • Fiskeövervakningen sköts av samfällighetens egna edsvurna fiskeövervakare. Rolf Sanberg tel. 040 7701432 och Kurt Wennerqvist tel. 040 1848804.

 

Inbetalning

Vid inbetalning märk betalarens namn, adress och ID-nummer. Delägarstämman beslutar årligen om summan som används för t.ex. fiskutplantering.

Ifall ni saknar ID-nummer kontakta Stefan Renfors tel. 0504317829 eller Harry Lundqvist tel. 0442707875 före inbetalningen. Detta nummer ska finnas synligt på flöten som används vid fiske.

Denna fiskeavgift berättigar till fiske på Täktom samfällighets områden. Vi förutsätter att verksamheten stöds och att alla bidrar till ett gott ändamål. Täktom samfällighets aktiva önskar alla "Täktommare" en god fiskelycka!

 

Övriga avgifter

Båtplatsavgift i alla hamnar 30€. Sjöbodsavgift i alla hamnar 20€ (om man ej har båt). Båtavgiften används i huvudsak till muddring av infartten till hamnarna, och sjöbodsavgiften till förbättring av området i övrigt.